Polityka prywatności i polityka cookies administratora
Prywatne Centrum Stomatologii SIDENT, SIDENT Sp. z o.o.
w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą.

W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r.  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:  RODO), a także na podstawie Ustawy o ochronie danych Osobowych i Ustawy o działalności leczniczej, Prywatne Centrum Stomatologii SIDENT informuje, iż przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez naszą firmę.

I.Polityka prywatności 

Jeśli jest Pani/Pan naszym Pacjentem na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Prywatne Centrum Stomatologii SIDENT:

Administrator danych:
 

Prywatne Centrum Stomatologii SIDENT, SIDENT Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 22, 34 – 300 Żywiec

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Teresa Godzińska
Dane kontaktowe:

Może się Pani/Pan z nami lub Inspektorem kontaktować:

 • listownie i osobiście:  ul. Dworcowa 22, 34 – 300 Żywiec
 • telefonicznie: +48 33 432 28 88
 • pod adresem e-mail: sident@sident.pl
Pani/Pana dane przetwarzamy zawsze zgodnie z prawem w celu:
 • zapewnienia opieki medycznej w ramach świadczeń stomatologicznych udzielanych w naszej poradni;
 • zrealizować działania  niezbędne do  wykonywania umowy, której będzie Pani/Pan stroną;
 • rozpatrywać Pani/Pana potencjalne reklamacje i zgłoszone roszczenia – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami;
 • w siedzibie zamontowany jest monitoring wizyjny, a Pani/Pana dane osobowe z nim związane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679) polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia w siedzibie i obiektach użyteczności publicznej ADO.
Okres przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzali:

 • dane medyczne – przechowujemy 20 lat zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. Po tym okresie dokumentacja jest niszczona w sposób uniemożliwiający jej odtworzenie;
 • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – dokumentacja dla tych celów przechowywana jest przez okres 5 lat;
 • dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych;
 • Pani/Pana dane osobowe utrwalone na monitoringu wizyjnym będą przetwarzane przez ADO przez okres 20 dni po utrwaleniu nagrania. W przypadku wystąpienia zdarzenia, wymagającego weryfikacji zapisów monitoringu celem wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, Pani/Pana dane osobowe utrwalone na monitoringu wizyjnym mogą zostać zabezpieczone i przetwarzane aż do wyjaśnienia sprawy, lub przekazane na mocy prawa upoważnionym organom.
Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być udostępniane:

 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
 • a także podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu takim jak: dostawcom usług informatycznym, firmom pocztowym, archiwizacyjnym, firmie ubezpieczeniowej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.
Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych. Dokumentację może otrzymać również osoba, którą upoważnisz. Ma Pani/Pan również prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych ze względu na przepisy prawa i obowiązki Gabinetu nie ma Pani/Pan prawa usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych – przez okres 20 lat od ich powstania.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i dane te są wymagane do świadczenia dla Pani/Pana usługi w ramach poradni usług medycznych, a także wystawienia dokumentacji księgowej. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez administratora jest brak możliwości  wykonania świadczenia.

II. Polityka plików cookies


Internauto, jeśli odwiedziłeś naszą stronę, informujemy:


W serwisie stosowany jest mechanizm „cookies” („ciasteczka”) w celu lepszego dostosowania go do potrzeb naszych użytkowników. Pliki „cookies” są to małe pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, służce do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z naszych serwisów. Za pomocą „cookies” dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu użytkowników, aktywności użytkownika sposobie wykorzystania strony. Pozwalają one na dostosowanie treści do preferencji użytkownika.

 

 • SIDENT korzysta z narzędzi Google służących do śledzenia działań użytkowników witryny. W tym wypadku „cookies” służą do przechowywania informacji, np. na temat czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin użytkownika oraz tego, czy użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na stronę internetową administrowaną przez SIDENT.

 

Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest Administrator oraz podmioty, które również stają się administratorami danych osobowych zawartych w cookies:

 

 • Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;
 • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;
 • Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A., Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu:  https://twitter.com/en/privacy;

Dane zachowane w plikach cookies przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku.

 

 • W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia. Dane pochodzące z plików cookies, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików: na czas korzystania z Serwisu (pliki sesyjne), do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt 4), lub odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.

 

 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 • Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć z poziomu używanej przez siebie przeglądarki mobilnej obsługę przyjmowania plików „cookies”, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.

 


Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.